Jogi nyilatkozatok

Általános szerződési feltételek

2014. július 1-től érvényes szerződési feltételek

2010. július 15-től érvényes általános szerződési feltételek

2010. július 14-ig érvényes általános szerződési feltételek

2009. Szeptember 30-ig érvényes általános szerződési feltételek

Mellékletek

Csőd és változásfigyelés:

1. sz. melléklet: Működést befolyásoló negatív események

2. sz. melléklet: Egyéb negatív események

3. sz. melléklet: Belföldi egységtáblázat

4. sz. melléklet: Külföldi egységtáblázat

5. sz. melléklet: Külföldi monitoring és országkockázati elemzések

Használati feltételek

A jelen Használati feltételek az irányadók a Bisnode D&B Magyarország Kft. web oldalhoz és a kapcsolódó oldalakhoz (továbbiakban: „Bisnode D&B oldal”) való hozzájutásra és azok használatára vonatkozólag. A Bisnode D&B oldal használata előtt gondosan olvassa el ezeket a Használati feltételeket.A Bisnode D&B oldal használatával Ön elfogadja ezeket a Használati feltételeket. A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a  Bisnode D&B Magyarország Kft. általános üzleti feltételei az irányadók.

Bisnode D&B Magyarország Kft. szolgáltatásit kiegészítő, tájékoztató jellegű szolgáltatások. A Bisnode D&B Magyarország Kft. felelősségvállalásával kapcsolatban a fentiektől eltérő rendelkezést kívánt rögzíteni.

Mind a Bisnode D&B  Magyarország Kft., mind társvállalatai kizárják a felelősségüket azon információk megjelenésével és jogszerűségével, helytállóságával kapcsolatban, amelyeket szerződéses partnereik illetve egyéb harmadik személyek helyeznek el a weblapon, azzal, hogy ezen Bisnode D&B vállalatok fenntartják maguknak a jogot arra vonatkozóan, hogy átszerkesszenek, módosítsanak vagy töröljenek olyan anyagokat, amelyek jogszabályba ütközőek vagy etikailag egyébként kifogásolhatók.

A Bisnode D&B Magyarország Kft. kijelenti, hogy a saját illetve társvállalatainak honlapján keresztül elérhető egyéb adatbázisok tekintetében semmiféle ellenőrzési lehetőséggel nem rendelkezik, ezért nem áll módjában szavatolni az ilyen weblapok tartalmának jogszerűségét, helytállóságát, vírusmentességét illetve bármilyen vonatkozású műszaki akadálymentességet.

A Bisnode D&B Magyarország Kft. és a Bisnode D&B társvállalatai tájékoztatják a felhasználót, hogy mindazon védjegyek, szolgálati jelek, egyéb árujelzők a weblapokon elérhető saját Bisnode D&B adatbázisok és Bisnode D&B logók tekintetében az érintett Bisnode D&B érdekeltség az adott szellemi alkotás jogosultja, ezért ezek jogellenes, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat megsértő, a jogosult írásbeli hozzájárulása hiányában történő felhasználása esetén a Bisnode D&B Magyarország Kft. vagy az érintett Bisnode D&B szellemi alkotás jogosultja teljes kártérítésre irányuló igényt érvényesít a jogsértővel szemben.A felhasználási korlátozás kiterjed a Bisnode D&B szellemi alkotásaival kapcsolatos keretek (frame) vagy keretes technikák (framing technique) illetve a Bisnode D&B weblapokon található képek, szövegek, oldalak elrendezésének/tervrajzának illetve az oldalakon alkalmazott egyéb formák használatára.

A Bisnode D&B Magyarország Kft. által szolgáltatott és a weblapján keresztül egyéb Bisnode D&B érdekeltségek által nyújtott információk felhasználására a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályokon túlmenően a Bisnode D&B Magyarország Kft. általános üzleti feltételeinek vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A Bisnode D&B Magyarország Kft. és társvállalatai jogosultak weblapjaik használatának feltételeit egyoldalúan módosítani azzal, hogy amennyiben a módosítás a weblapon keresztül elérhető szolgáltatásra vonatkozó szerződést is érinti, úgy ezek a módosított feltételek csak a weblapon történő megjelenésüket követően létrejött jogviszonyok tekintetében alkalmazhatók.

A Bisnode D&B Magyarország Kft. online módon a felhasználó kezdeményezésére írásbeli szerződés alapján díjazás ellenében teljesíti a weblapon megjelölt céginformációs szolgáltatásokat az előfizetésre, regisztrációra és bejelentkezésre vonatkozó tájékoztatás figyelembe vételével illetve alkalmazásával.

A Szolgáltató és a Felhasználó közötti elszámolás Egységek alapján történik, amelyeket az ügyfél 12 havi határozott idejű előfizetés formájában vásárol meg egy adott időszakra. A Szolgáltató az előfizetési időszakra számított egységek befizetését követően kezdi meg a szolgáltatásnyújtást a Felhasználó részére.

A Felhasználó által lekért információk ellenértéke a leszállítást követően azonnal levonásra kerül a Felhasználó aktuális egyenlegéből. Amennyiben a Felhasználó a befizetett egységek mértékét meghaladó nagyságrendben rendel információt, úgy a Bisnode D&B jogosult a különbözetet a teljesítést követően haladéktalanul kiszámlázni az ügyfél részére.

Az online szolgáltatások igénybevételéhez az egyes szolgáltatásoknál megjelölt módon a Szolgáltató online kódot biztosít a Felhasználó részére, amely nem ruházható át harmadik személyre, elvesztésének következményei – beleértve az újraigénylés díját is- a Felhasználót terhelik. Az online kód letiltását és elvesztésének tényét a Szolgáltatóval írásban (faxon) kell közölni, aki köteles eziránt a bejelentés napján intézkedni.

Adatvédelem

A Bisnode D&B mint üzleti információszolgáltató élen jár az adatvédelem területén.

A Bisnode D&B több mint 160 éve foglalkozik céginformációk gyűjtésével, hogy erre alapozva termékeivel és szolgáltatásaival segítséget nyújtson ügyfeleinek a kockázatos vásárlási és eladási döntések meghozatalában.

A Bisnode D&B a világ egyik legnagyobb üzletiinformáció-szolgáltatójaként már több mint 20 éve alkalmaz különböző adatvédelmi eljárásokat.
Az adatvédelmi eljárások alapelvei ma is érvényesek a hagyományos információs termékek és szolgáltatások vonatkozásában. 

Adatvédelmi eljárások az interneten

Az ügyfelek elvárásait teljesítve a Bisnode D&B az interneten keresztül gyorsabban és hatékonyabban juttatja célba termékeit és szolgáltatásait, mint bármikor korábban. A Bisnode D&B termékek és szolgáltatások mérhető haszna nem kis részben abból fakad, hogy a rendelkezésre álló információ szabadon mozgatható. Tudjuk, hogy az információ szabad áramlása és az egyének adatvédelmi jogai között kényes az egyensúly. Vállalatunk ugyanakkor úgy véli, hogy a kiegyensúlyozott adatvédelmi gyakorlat üzleti értelemben is kifizetődő. Ezért a Bisnode D&B az alábbiakban részletezett gyakorlatot követi.

A Bisnode D&B adatgyűjtési gyakorlata a honlap vonatkozásában

Általában véve elmondható, hogy aki felkeresi valamelyik Bisnode D&B honlapot, annak nem kell semmilyen egyénileg azonosítható információt (név, cím vagy telefonszám) megadnia. A legtöbb honlapon a Bisnode D&B nem követeli meg, hogy a látogató egyénileg azonosítható információt adjon meg, és ilyet egyéb technológiai eljárással sem gyűjt. Ugyanakkor bizonyos nem egyénileg azonosítható információt gyűjtenek a honlap szerverek, például hogy milyen böngészőt használ az érdeklődő (Netscape) vagy mi a domain neve, ahonnan a látogató a honlapra lépett (www. az ön vállalata.com).

Az internet technológia alkalmazása

Esetenként alkalmazzuk azt az internetes eszközt (cookie), amely alkalmas a bejelentkezés vagy az egyéb, a felhasználó számítógépével kapcsolatos információk tárolására. A cookie egy kisterjedelmű információ, amelyet egy honlap a felhasználó számítógépének merevlemezére visz át. Számos honlap alkalmazza ezt az eszközt, hogy megkönnyítse a felhasználó számára az internet használatát. Mi a cookie-t arra használjuk, hogy megkönnyítsük a hozzáférést, illetve hogy szolgáltatásainkat az igényeknek és érdekeknek megfelelően alakíthassuk. A Bisnode D&B honlapok egyes oldalai egyénileg azonosítható információt kérnek abban az esetben, ha például valamilyen terméket kíván megrendelni, vagy regisztráltatni szeretné magát. Ebben az esetben arra kérjük, hogy töltsön ki egy adatlapot, és juttassa vissza hozzánk. A kért adatok általában az alábbiak lehetnek: név, postai és e-mail cím, telefon és faxszám.

A Bisnode D&B ilyen egyénileg azonosítható információt abban az esetben kér, ha erre szükség van az üzleti tranzakciók megkötéséhez, termékek és szolgáltatások kézbesítéséhez, egyéni számlák vezetéséhez, ügyféltámogatás nyújtásához és kötelező kormányzati előírások teljesítéshez, mint például adófizetés. Ezeket az információkat a Bisnode D&B saját holnapszerverén nem tárolja, és nem adja el vagy osztja meg más formában harmadik féllel. Időről időre azonban a Bisnode D&B, online ügylet- és regisztrációs információt állít össze belső elemzésekhez, mint például a piaci szektorok és igényeik kutatása és felmérése.

Titoktartás és biztonság

A Bisnode D&B műszaki, szerződéses, adminisztratív és fizikai eszközökkel óvja az egyénileg azonosítható információkat az illetéktelen behatolóktól. Amennyiben a Bisnode D&B alkalmazottak alkalmazásuk ideje alatt titkos vagy személyes információhoz jutnak a Bisnode D&B-ről, vagy annak ügyfeleiről, ezt az információt bizalmasan kezelik, és arra jogosulatlan harmadik félnek nem adják át. A Bisnode D&B alkalmazottak felelősséggel tartoznak az ilyen információ belső biztonságáért. Bizonyos Bisnode D&B honlapokon, az információ további biztosítása érdekében egyéb technológiai eszközöket is alkalmazunk.

Javítás

Amennyiben tudomásunkra jut valamilyen potenciális hiba a jelentéseinkben, azonnal lépéseket teszünk, hogy az esetleges tévedést tisztázzuk és kijavítsuk.

A fentiekben körvonalazott eljárások a jelenlegi adatvédelmi gyakorlatot tükrözik. A gyorsan változó internetes környezet követelményeinek megfelelően a Bisnode D&B időről időre átvizsgálja és módosítja ezeket az eljárásokat – ügyfeleinket minden ilyen esetben értesítjük.

Adatvédelmi eljárások

A Bisnode D&B több mint 160 éve foglalkozik céginformációk gyűjtésével, hogy erre alapozva termékeivel és szolgáltatásaival segítséget nyújtson ügyfeleinek a kockázatos döntések meghozatalában. Ma a Bisnode D&B a világ egyik legnagyobb üzleti információ szolgáltatója.

A Bisnode D&B termékek és szolgáltatások mérhető haszna nem kis részben abból fakad, hogy a rendelkezésre álló információk szabadon mozgathatók. A Bisnode D&B tudatában van annak, hogy az információk szabad áramlása és az egyének adatvédelmi jogai között egyensúlyt kell találni, ezért a Bisnode D&B már több mint 20 évvel ezelőtt kidolgozta a maga adatvédelmi eljárását. Ennek alapelvei ma is érvényesek a hagyományos információs termékek és szolgál-tatások vonatkozásában. Vállalatunk egyúttal úgy véli, hogy a kiegyensúlyozott adatvédelmi gyakorlat az interneten üzleti értelemben is kifizetődő. Ezért a Bisnode D&B az alábbiakban részletezett gyakorlatot követi.

Bisnode D&B által gyűjtött adatok

A Bisnode D&B globális adatbázisában 209 országból több mint 142 millió üzleti adatot tartunk nyilván. Egy-egy cégről akár 1,500 adat is a rendelkezésünkre áll. Miközben minden nyilvántartott adat üzleti vonatkozású, egyes adatok személyesen az adott cég tulajdonosaira vagy vezetőire vonatkoznak. A cég tulajdonosaira vagy vezetőire vonatkozó adatok kizárólag olyan információkat tartalmaznak, amelyek az üzleti döntések szempontjából relevánsak lehetnek. Az ilyen jellegű információk a következő szempontokból lehetnek hasznosak: jelzik a kereskedelmi partnereknek, hogy az adott cég döntései mögött ki állhat; tájékoztatást adnak a cégvezetők üzleti végzettségéről; háttérinformációt nyújtanak az adott cég üzleti esélyeinek felméréséhez. Ezek a felhasználások nem személyes érdekeket szolgálnak, hanem a cégek közötti üzletkötéssel kapcsolatos döntések előkészítését segítik.

A Bisnode D&B információ forrásai

Évente több száz millió dollárt költünk az adatgyűjtéshez kapcsolódó tevékenységekre. A legfontosabb információforrások a cégek tulajdonosai vagy vezetői, és az olyan hivatalos nyilvántartások, mint a cégjegyzékek, a bíróságok és a csődhatóságok.

Adatminőség

Az adatminőség a sikeres információ szolgáltatás alapja. Az adatok frissessége és pontossága egyaránt érdeke a megrendelőnek és a Bisnode D&B-nek, és a vizsgálat alanyával szemben is így méltányos. A Bisnode D&B mindent megtesz, hogy az adatok minősége a lehető legjobb legyen, így például közvetlen kapcsolatot tartunk a cégekkel, és nem csak az adatgyűjtési folyamat végén végzünk minőségellenőrzést, hanem a gyűjtés forrásánál is.

Hozzáférés és javítási folyamat

Amikor egy cégtulajdonos vagy vezető felhívja a Bisnode D&B figyelmét egy esetleges hibára, mi azonnal cselekszünk, hogy a hibát vagy félreértésre okot adó információt azonnal kijavítsuk.

Felhasználási korlátozás

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy egy cég a Bisnode D&B által publikált üzleti marketing listáról a rá vonatkozó információk törlését kérje. A törlést írásban, egy erre felhatalmazott képviselő részéről kell kérni. Amennyiben ilyen kérése van, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a (06-1) 347 67 84-es telefonszámon.

Adatbiztonság

A Bisnode D&B műszaki, szerződéses, adminisztratív és fizikai eszközökkel óvja az egyénileg azonosítható információt az illetéktelen behatolóktól. Például a Bisnode D&B nem szolgáltat adatokat harmadik félnek szerződéses viszony nélkül. A szigorú szerződési feltételeink a Bisnode D&B adatok érvényes/engedélyezett használatát írják elő, és ügyfeleinket a megfelelő ország törvényeinek betartására kötelezik.

Az adatgyűjtés, pontosság, minőség, frissítés, értesítés, eltulajdonítás, titokvédelem tekintetében a Bisnode D&B saját irányelveit és dokumentált eljárási szabályzatát követi. Az alkalmazottaknak tilos a cég rendelkezésére álló információról a cégen kívüli ismerőseikkel beszélni. Az alkalmazottak titoktartása, illetve a szakmai normák betartása egyaránt fontos a Bisnode D&B, az ügyfelek és az adatok alanyai szempontjából.

Elszámoltathatóság

A Bisnode D&B a helyileg érvényes adatvédelmi törvények és rendelkezések hatálya alá esik mindazon országokban, ahol működik. Minden európai Bisnode D&B országban vagy piacon van legalább egy kinevezett adatvédelmi felelős. Az adatvédelmi felelősök feladata többek között az előírások betartásának ellenőrzése, a jogi szabályozások változásának nyomon követése és a kapcsolattartás a helyi adatvédelmi hatóságokkal.
Az említett kérdések egy felsőbb vezető és csapata hatáskörébe tartoznak, akik auditálási eszközökkel biztosítják a rendelkezések hiánytalan betartását. Ezen túlmenően, az egyesült államokbeli General Counsel irodánkban van egy kinevezett ügyvéd, aki a vállalat adatvédelmi tevékenységének globális felügyeletéért felel.